hospital for souls

15 tekstów – auto­rem jest hos­pi­tal for souls.

Dlacze­go mam skłon­ność tęsknić, mi­mo te­go, że zos­tałam cho­ler­nie skrzyw­dzo­na, okłama­na, ob­darzo­na nie tym, co dob­re, ale co złe?
Cały gniew spoczął na mnie, a ja pragnę dalej 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 marca 2014, 20:57

Niechże zginą wszys­tkie sza­rości
Rzeczy­wis­tość ok­ropna zniknąć mu­si
Me­lan­cho­lia nie­chcianą po­zos­ta­nie
Szczęścia pot­rze­ba tu właśnie,
żeby było ra­dośniej- czy­li tak, jak pra­wie zawsze. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 marca 2014, 23:09

Chy­ba umieram od środ­ka, gasnę jak świeca, bo obiecał mi ten świat mniej, niż niosę na plecach. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lutego 2014, 21:31

O, szcze­ra i bez­li­tos­na prawdo!
Dlacze­go nie poz­wo­lisz na­cie­szyć się do pełna?
Niszczysz roz­bu­dowa­ne i skom­pli­kowa­ne więzy.
Nieo­cze­kiwa­nie wra­ca przeszłość ok­ropna,
spo­koju i równo­wagi zaz­nać niedająca. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 lutego 2014, 14:17

Choćby człowiek sta­rał się, opieko­wał się i był z ukochaną osobą, to ok­rutne, nies­podziewa­ne wyz­na­nie praw­dy zniszczy wszys­tko.
Niestety... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 lutego 2014, 19:57

Og­romna szko­da, że dla niektórych ludzi, mil­cze­nie to bar­dzo duży wysiłek.
Szko­da też, że nie próbują się z nim zmierzyć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 lutego 2014, 19:58

Przerwę nić naszej jed­ności
To będzie ko­niec is­tnienia
Kto będzie drogę oświetlał?
Zdol­ność ta­kową po­siadasz tyl­ko Ty,
i nikt więcej. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 lutego 2014, 21:52

Przes­tań się kryć, bać
Chcę Ci pomóc
Zmieni­my ra­zem świat 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 lutego 2014, 13:09

Złość roz­no­si mnie od środ­ka, ale
Mam broń- słod­ki uśmie­szek
Mas­ku­je wszystko
Nie jes­tem silna
Pot­rze­buje Two­jej po­mocy
Przyjdź i zos­tań na zaw­sze
Pop­ro­wadź mnie drogą szczęśli­wych
Drogą miłości wzajemnej 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 stycznia 2014, 14:42

Zniszczmy stare
Zaczniemy no­we, lepsze
Uczy­my się cierpliwości,
by poz­nać smak praw­dzi­wej miłości 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 stycznia 2014, 13:26
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hospital for souls

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność